ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI

Unregelmäßige Verben
คำกริยาที่ไม่ผันธรรมด
191 Wörter

Deutsch
ภาษาเยอรมัน
Thai / Englisch
ภาษาไทย / อังกฤษ
abbiegen
อับบีเก็น
biegt ab, bog ab, ist abgebogen
เลี้ยว
liáu
turn
abfahren
อับฟาเร็น
fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren
ขับออก
kàp òog
leave
abfliegen
อับฟลีเก็น
fliegt ab, flog ab, ist abgeflogen
ออกเดินทางบิน
òog doehn taang bin
depart
ablaufen
อับเลาเฟน
läuft ab, lief ab, ist abgelaufen
หมดอายุ
mòd* aa-jú*
expire
an sein
อัน ไสน
ist an, war an, ist an gewesen
เปิด
bpòehd
to be on
anbieten
อันบีเท็น
bietet an, bot an, hat angeboten
เสนอ
sà-nŏeh
offer
anfangen
อันฟังเอ็น
fängt an, fing an, hat angefangen
เริ่ม
rôehm
begin
anhängen
อันแฮงเงน
hängt an, hing an, hat angehängt
แนบ
nâeb
attach
ankommen
อันค็อมเม็น
kommt an, kam an, ist angekommen
มาถึง
maa tŭeng
arrive
anlügen
อันลือเก็น
lügt an, log an, hat angelogen
โกหกถึง
gO-hòg* tĕung
lie to
annehmen
อันเนเมน
nimmt an, nahm an, hat angenommen
รับได้
ráb dâi
accept
annehmen
อันเนเมน
nimmt an, nahm an, hat angenommen
สมมติ
sŏm-mút
assume
anrufen
อันรูเฟ็น
ruft an, rief an, hat angerufen
โทรหา
tOO hăa
call
ansehen
อันเสเฮ็น
sieht an, sah an, hat angesehen
ดู
duu
look at
anziehen
อันซีเฮ็น
zieht an, zog an, hat angezogen
ใส่เสื้อผ้า
sài sûea pâa
put on clothes
anziehen
อันซีเฮน
zieht an, zog an, hat angezogen
ใส่
sài
put on
aufgeben
เอาฟเกเบน
gibt auf, gab auf, hat aufgegeben
ยอมแพ้
jom páe
give up
aufnehmen
เอาเนเมน
nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen
บันทึกเสียง
ban*-túeg* sĭang
record sound
aufschreiben
เอาฟชไรเบน
schreibt auf, schrieb auf, hat aufgeschrieben
เขียนลง
kĭan long
write down
aufstehen
เอาฟชเทเฮ็น
steht auf, stand auf, ist aufgestanden
ลุกขึ้น
lúg kûen
stand up
ausgeben
เอาสเกเบน
gibt aus, gab aus, hat ausgegeben
ใช้เงิน
chái ngoen
spend
ausgehen
เอาสเกเฮน
geht aus, ging aus, ist ausgegangen
ไปข้างนอก
bpai kâang nôk
go out
aussehen
เอาสเสเฮ็น
sieht aus, sah aus, hat ausgesehen
ดู
duu
look
aussteigen
เอาสชไทเก็น
steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen
ลงรถ
long rót*
get off
ausziehen, sich
เอาสซีเฮน
zieht aus, zog aus, hat ausgezogen
ถอดเสื้อผ้า
tòd sûea pâa
undress
backen
บะเค็น
bäckt (backt), backte, hat gebacken
อบ
òb
bake
beginnen
เบกินเน็น
beginnt, begann, hat begonnen
เริ่ม
rôehm
begin
beißen
ไบเส็น
beißt, biss, hat gebissen
กัด
gàd*
bite
beitreten
ไบทเรเท็น
tritt bei, trat bei, ist beigetreten
ร่วม
rûam
join
bekommen
เบค็อมเม็น
bekommt, bekam, hat bekommen
ได้รับ
dâai ráb
get
beschreiben
เบชไรเบ็น
beschreibt, beschrieb, hat beschrieben
อธิบาย
a-tí-baai
explain
beschreiben
เบชไรเบ็น
beschreibt, beschrieb, hat beschrieben
บรรยาย
ban-jaai
describe
bestehen
เบชเทเฮ็น
besteht, bestand, hat bestanden
ประกอบด้วย
bprà-gòob dûai
consist of
bestehen
เบชเทเฮ็น
besteht, bestand, hat bestanden
ผ่านการทดสอบ
pàan gaan tÓd* sòp
pass a test
betrügen
เบธรือเก็น
betrügt, betrog, hat betrogen
นอกใจ
nôog dschai
cheat
bewerben
เบเวร์เบน
bewirbt, bewarb, hat beworben
สมัครงาน
sà-màk ngaan
apply (for a job)
biegen
บีเกน
biegt, bog, hat/ist gebogen
งอ
ngoo
bend
bieten
บีเท็น
bietet, bot, hat geboten
เสนอ
sà-nŏeh
offer
bitten
บิเท็น
bittet, bat, hat gebeten
ขอ
kŏo
request
bleiben
บไลเบ็น
bleibt, blieb, ist geblieben
คงอยู่
kong jùu
stay
bleiben
บไลเบ็น
bleibt, blieb, ist geblieben
อยู่ต่อ
jùu dtòo
stay
boxen
บ็อคเส็น
boxt, boxte, hat geboxt
มวย
muai
boxing
brechen
เบระเชน
bricht, brach, ist gebrochen
หัก
hàg*
break
brennen
บเร็นเน็น
brennt, brannte, hat gebrannt
ไหม้
mâi
burn
bringen
บริงเงน
bringt, brachte, hat gebracht
พา
paa
bring
bringen
บรีเง็น
bringt, brachte, hat gebracht
เอาไป
ao bpai
bring
denken
เด็งเค็น
denke, dachte, hat gedacht
คิด
kíd
think
dürfen
ดือร์เฟ็น
darf, durfte, hat gedurft
ได้
dâai
may
einladen
ไอนลาเด็น
lädt ein, lud ein, hat eingeladen
เชิญ
tschoehn
invite
einschlafen
ไอนชลาเฟ็น
schläft ein, schlief ein, ist eingeschlafen
ผล็อยหลับไป
plòi làb* bpai
fall asleep
einsteigen
ไอนชไทเก็น
steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen
ขึ้นรถ
kûen rót*
get in
empfehlen
เอ็มพเฟเล็น
empfiehlt, empfahl, hat empfohlen
แนะนำ
náe* nam
recommend
entscheiden
เอ็นทไชเด็น
entscheidet, entschied, hat entschieden
ตัดสินใจ
dtàd* sĭn dschai
decide
erfahren
แอร์ฟาเร็น
erfährt, erfuhr, hat erfahren
เรียนรู้
rian rúu
find out
erkennen
แอร์เค็นเน็น
erkennt, erkannte, hat erkannt
รับรู้
ráb* rúu
identify
erschrecken
แอร์ชเร็คเคน
erschrickt, erschrak, ist erschrocken
ตกใจ
dtòg* dschai
shocked
ertrinken
แอร์ทริงเคน
ertrinkt, ertrank, ist ertrunken
จมน้ำ
dschom náam
drown
essen
เอ็สเส็น
isst, , hat gegessen
กิน
gin*
eat
fahren
ฟาเร็น
fährt, fuhr, ist gefahren
ขับ
kàb*
drive
fallen
ฟัลเล็็น
fällt, fiel, ist gefallen
ตก
dtòg*
fall
fernsehen
แฟร์นเสเฮ็น
sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
ดูทีวี
duu tii wii
watch TV
finden
ฟินเด็น
findet, fand, hat gefunden
เจอ
dschoeh
find
finden
ฟินเด็น
findet, fand, hat gefunden
คิดว่า
kíd* wâa
find
fliegen
ฟลีเก็น
fliegt, flog, ist geflogen
บิน
bin
fly
fließen
ฟลีเสน
fließt, floss, ist geflossen
ไหล
lăi
flow
fressen
ฟเร็สเส็น
frisst, fraß, hat gefressen
กิน (สัตว์)
gin
eat
frieren
ฟรีเร็น
friert, fror, hat gefroren
(เป็น) หนาว
năao
be cold
geben
เกเบ็น
gibt, gab, hat gegeben
ให้
hâi
give
gefallen
เกฟัลเล็น
gefällt, gefiel, hat gefallen
พอใจ
poo dschai
please
gefallen
เกฟัลเล็น
gefällt, gefiel, hat gefallen
ชอบ
tschôob
like
gehen
เกเฮ็น
geht, ging, ist gegangen
เป็นไปได้
bpen bpai dâai
to be possible
gehen
เกเฮ็น
geht, ging, ist gegangen
ไป
bpai
go
genießen
เกนีเสน
genießt, genoss, hat genossen
เพลิดเพลิน
plôed-ploen
enjoy
gewinnen
เกวินเน็น
gewinnt, gewann, hat gewonnen
ชนะ
chá-ná
win
gießen
กีเสน
gießt, goss, hat gegossen
เท
te
pour
gut riechen
กูท รีเชน
riecht gut, roch gut, hat gut gerochen
หอม
hŏm
smell good
Haare waschen
อาเระ วะเชน
wäscht Haare, wusch Haare, hat Haare gewaschen
สระผม
sà* pŏm
wash hair
haben
ฮาเบ็น
hat, hatte, hat gehabt
มี
mii
have
halten
ฮัลเทน
hält, hielt, hat gehalten
ถือ
tŭe
hold
halten
ฮัลเท็น
hält, hielt, hat gehalten
หยุด
jùd*
stop
halten
ฮัลเทน
hält, hielt, hat gehalten
หยุด
jùd*
stop
halten
ฮัลเท็น
hält, hielt, hat gehalten
ถือ
tŭeh
hold
hängen
แฮ็งเง็น
hängt, hängte, hat gehängt
แขวน
kwăehn
hang
hängen
แฮ็งเง็น
hängt, hing, hat gehangen
แขวน
kwăehn
hang
heben
เฮเบ็น
hebt, hob, hat gehoben
ยก
jóg*
lift
heißen
ไฮเส็น
heißt, hieß, hat geheißen
เรียกว่า
rîag wâa
be called
helfen
เฮ็ลเฟ็น
hilft, half, hat geholfen
ช่วย
tschûai
help
herkommen
แฮร์ค็อมเม็น
kommt her, kam her, ist hergekommen
มาที่นี่
maa tîi-nîi
come here
hingehen
ฮินเกเฮ็น
geht hin, ging hin, ist hingegangen
ไปที่นั่น
bpai tîi nân
go there
kennen
เค็นเน็น
kennt, kannte, hat gekannt
รู้จัก
rúu dschàg*
know
kommen
ค็อมเม็น
kommt, kam, ist gekommen
มา
maa
come
können
เคอะเน็น
kann, konnte, hat gekonnt
ได้
dâai
can
lassen
ละเส็น
lässt, ließ, hat gelassen
ปล่อย
bplòi
let
laufen
เลาเฟ็น
läuft, lief, ist gelaufen
วิ่ง
wîng
run
leihen
ไลเฮ็น
leiht, leihte, hat geliehen
ยืม
juehm
lend
lesen
เลเส็น
liest, las, hat gelesen
อ่าน
àan
read
liegen
ลีเก็น
liegt, lag, hat gelegen
นอน
noon
lie
losfahren
โลสฟาเร็น
fährt los, fuhr los, ist losgefahren
ขับออกไป
kàb* òog bpai
set off
lügen
ลือเก็น
lügt, log, hat gelogen
โกหก
gO-hòg*
lie
misslingen

misslingt, misslang, ist misslungen
ล้มเหลว
lóm lĕo
fail
missverstehen
มิสแฟะชเทเฮ็น
missversteht, missverstand, hat missverstanden
เข้าใจผิด
kâo dschai pìd*
misunderstand
mitbringen
มิทบริงเง็น
bringt mit, brachte mit, hat mitgebracht
เอามาด้วย
ao maa dûai
bring along
mitmachen
มิทมะเฆ็น
macht mit, machte mit, hat mitgemacht
มีส่วนร่วม
mii sùan rûam
participate
mitnehmen
มิทเนเม็น
nimmt mit, nahm mit, hat mitgenommen
เอาไปด้วย
ao bpai dûai
take along
möchten
เมอะชเท็น
möchte, mochte, hat gemocht
ต้องการ
dtông* gaan
would like
mögen
เมอเก็น
mag, mochte, hat gemocht
ชอบ
tschôob
like
müssen
มึสเส็น
muss, musste, hat gemusst
ต้อง
dtông*
must
nachkommen
นาฆค็อมเม็น
kommt nach, kam nach, ist nachgekommen
ตามหลัง
dtaam lăng
follow behind
nehmen
เนเม็น
nimmt, nahm, hat genommen
เอา
ao
take
nennen
เน็นเน็น
nennt, nannte, hat genannt
เรียก
rîag
call
Rad fahren
ราด ฟาเร็น
fährt Rad, fuhr Rad, ist Rad gefahren
ขี่จักรยาน
kìi dschàg*-gà*-jaan
ride the bicycle
Rad fahren
ราด ฟาเร็น
fährt Rad, fuhr Rad, ist Rad gefahren
ปั่นจักรยาน
bpàn dschàg*-gà*-jaan
ride the bicycle
raten
ราเท็น
rät, riet, hat geraten
เดา
dao
guess
reinkommen
ไรนค็อมเม็น
kommt rein, kam rein, ist reingekommen
เข้า
kâo
enter
rennen
เร็นเน็น
rennt, rannte, ist gerannt
วิ่ง
wîng
run
riechen
รีเชน
riecht, roch, hat gerochen
ดม
dom*
หทำสส
rufen
รูเฟ็น
ruft, rief, hat gerufen
เรียก
rîag
call
saufen
เสาเฟน
säuft, soff, hat gesoffen
ดื่มเหล้า
dùehm lâo
boose
scheiden
ชายเดน
scheidet, schied, ist geschieden
หย่า
jàa
divorce
scheinen
ไชเน็น
scheint, schien, hat geschienen
เปล่งปลั่ง
bplèeng bplàng
shine
schieben
ชีเบ็น
schiebt, schob, hat geschoben
ดัน
dan
push
schlafen
ชลาเฟ็น
schläft, schlief, hat geschlafen
นอนหลับ
noon làb*
sleep
schließen
ชลีเสน
schließt, schloss, hat geschlossen
ปิด
bpìd*
close
schmelzen
ชเมลเซน
schmilzt, schmolz, ist geschmolzen
ละลาย
lá-laai
melt
schneiden
ชไนเด็น
schneidet, schnitt, hat geschnitten
ตัด
dtàd*
cut
schreiben
ชไรเบ็น
schreibt, schrieb, hat geschrieben
เขียน
kĭan
write
schreien
ชไรเยน
schreit, schrie, hat geschrien
ตะโกน
dtà-gOOn
yell
schwimmen
ชวิเม็น
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
ว่ายน้ำ
wâai náam
swim
sehen
เสเฮ็น
sieht, sah, hat gesehen
เห็น
hĕn
see
sein
ไสน
ist, war, ist gewesen
เป็น
bpen
be
sein
ไสน
ist, war, ist gewesen
อยู่
jùu
be
sein
ไสน
ist, war, ist gewesen
คือ
kueh
be
senden
เส็นเด็น
sendet, sandte, hat gesendet
ส่ง
sòng
send
singen
สิงเง็น
singt, sang, hat gesungen
ร้องเพลง
róng pleeng
sing
sitzen
สิทเซ็น
sitzt, saß, hat gesessen
นั่ง
nâng*
sit
spinnen
ชพินเนน
spinnt, spann, hat gesponnen
บ้าไปแล้ว
bâa bpai láeo
be crazy
Sport treiben
ชพอร์ท ไทรเบน
treibt Sport, trieb Sport, hat Sport getrieben
เล่นกีฬา
lên gii-laa
do sports
sprechen
ชพเร็ชเช็น
spricht, sprach, hat gesprochen
พูด
pûud
speak
springen
ชพริงเง็น
springt, sprang, ist gesprungen
กระโดด
grà dÒOt
jump
stattfinden
ชทัทฟินเด็น
findet statt, fand statt, hat stattgefunden
เกิดขึ้น
gòehd kûen
take place
stehen
ชเทเฮ็น
steht, stand, hat gestanden
ยืน
juehn
stand
stehlen
ชเทเลน
stiehlt, stahl, hat gestohlen
ขโมย
kà-moi
steal
steigen
ชไทเก็น
steigt, stieg, ist gestiegen
ขึ้น
kûen
rise
sterben
ชแธร์เบ็น
stirbt, starb, ist gestorben
ตาย
dtaai
die
stinken
ชทิงเคน
stinkt, stank, hat gestunken
เหม็น
mĕn
stink
streiten
ชทรายเทน
streitet, stritt, hat gestritten
ทะเลาะ
tá-ló*
argue
teilnehmen
ไทลเนเมน
nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen
เข้าร่วม
kâo rûam
participate
tragen
ตราเก็น
trägt, trug, hat getragen
ถือ
tŭeh
carry
tragen
ทราเกน
trägt, trug, hat getragen
สวม
sŭam
wear
treffen
ทเร็ฟเฟ็น
trifft, traf, hat getroffen
พบ
pób*
meet
trinken
ธริงเค็น
trinkt, trank, hat getrunken
ดื่ม
dùehm
drink
tun
ทูน
tut, tat, hat getan
ทำ
tam
do
überweisen
อือบะไวเส็น
überweist, überwies, hat überwiesen
โอนเงิน
OOn ngoen
transfer money
umsteigen
อุมชไทเก็น
steigt um, stieg um, ist umgestiegen
เปลี่ยนรถ
bplìan rót
change transportation
umziehen
อุมซีเฮ็น
zieht um, zog um, ist umgezogen
ย้ายบ้าน
jáai bâan
move house
umziehen, sich
อุมซีเฮ็น, สิช
zieht sich um, zog sich um, hat sich umgezogen
เปลี่ยนเสื้อผ้า
bplìan sûea pâa
change cloths
unterhalten
อุนทะฮัลเท็น
unterhält, unterhielt, hat unterhalten
คุย
kui
talk
unterschreiben
อุนทะไชรเบน
unterschreibt, unterschrieb, hat unterschrieben
เซ็นชื่อ
sen tschûeh
sign
vergessen
แฟร์เก็สเส็น
vergisst, vergaß, hat vergessen
ลืม
luem
forget
vergleichen
แฟร์กไลเช็น
vergleicht, verglich, hat verglichen
เปรียบเทียบ
bprìab tîab
compare
verlassen
แฟร์ลัสเสน
verlässt, verließ, hat verlassen
ออกจาก
òg dschàag
leave
verlieren (etwas)
แฟร์เลียเร็น
verliert, verlor, hat verloren
สูญเสีย (อะไร)
sŭun sĭia
lose (something)
verlieren (gegen jemanden)
แฟร์เลียเร็น
verliert, verlor, hat verloren
แพ้(ใคร)
páe (krai)
lose (to someone)
verlieren (Geld)
แฟร์ลีเรน
verliert, verlor, hat verloren
ขาดทุน
kàad tun
lose (money)
verschieben
แฟร์ชีเบ็น
verschiebt, verschob, hat verschoben
เลื่อนไป
lûean bpai
postpone
verschwinden
แฟร์ชวินเด็น
verschwindet, verschwand, ist verschwunden
หายไป
hăai bpai
disappear
versprechen
แฟร์ชเพรชเชน
verspricht, versprach, hat versprochen
สัญญา
săn-jaa
promise
verstehen
แฟร์ชเทเฮ็น
versteht, verstand, hat verstanden
เข้าใจ
kâo dschai
understand
verzeihen
แฟร์ไซเฮ็น
verzeiht, verzieh, hat verziehen
ยกโทษให้
jóg* tÔOt hâi
forgive
vorlesen
ฟอร์เลเส็น
liest vor, las vor, hat vorgelesen
อ่านให้ฟัง
àan hâi fang
read out
waschen
วะเช็น
wäscht, wusch, hat gewaschen
ล้าง
láang
wash
waschen
วะเชน
wäscht, wusch, hat gewaschen
ซัก
ság*
wash
wegfahren
เว็กฟาเร็น
fährt weg, fuhr weg, ist weggefahren
ขับออก
kàb* òog
drive away
wegfliegen
เว็กฟลีเก็น
fliegt weg, flog weg, ist weggeflogen
บินออกไป
bin òog bpai
fly away
weglaufen
เว็กเลาเฟ็น
läuft weg, lief weg, ist weggelaufen
วิ่งหนี
wîng nĭi
run away
wegrennen
เว็กเรนเนน
rennt weg, rannte weg, ist weggerannt
วิ่งหนี
wîng nĭiĭ
run away
weh tun
เว ทูน
tut weh, tat weh, hat weh getan
ทำให้เจ็บ
tam hâi dschèb
hurt
weiterfahren
ไวทะฟาเร็น
fährt weiter, fuhr weiter, ist weitergefahren
ขับต่อ
kàb* dtòo
go on
weitergehen
ไวทะเกเฮ็น
geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen
ต่อไป
dtòo bpai
go on
werden
แวร์เดน
จะ
dschà*
will
werfen
แวร์เฟ็น
wirft, warf, hat geworfen
โยน
jOn
throw
wiegen
วีเกน
wiegt, wog, hat gewogen
ชั่งน้ำหนัก
châng náam nàg*
weigh
wissen
วิสเส็น
weiß, wusste, hat gewusst
รู้
rúu
know
wissen
วิสเสน
weiß, wusste, hat gewusst
ทราบ
sâab
know
wollen
ว็อลเล็น
will, wollte, hat gewollt
อยาก
jàag
want
zerbrechen
แซร์บเระเช็น
zerbricht, zerbrach, ist zerbrochen
แตก
dtàeg
break
zerbrechen
แซร์บเระเช็น
zerbricht, zerbrach, hat zerbrochen
ทำให้แตก
tam hâi dtàeg
break
zerreißen
แซร์ไรเสน
zerreißt, zerriss, ist zerrissen
ขาด
kàad
tear
zurückgeben
ซูรึคเกเบน
gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben
ให้กลับ
hâi glàb
give back
zurückkommen
ซูรึคค็อมเม็น
kommt zurück, kam zurück, ist zurückgekommen
กลับมา
glàb maa
come back
zurückrufen
ซูรึครูเฟน
ruft zurück, rief zurück, hat zurückgerufen
โทรกลับ
tOO glàb*
call back