ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI

Nützliche Ausdrücke
วลีที่เป็นประโยชน์

Eingabe in Deutsch oder Thai

Enter German or Thai

เติมภาษาเยอรมันหรือภาษาไทย

Deutsch
ภาษาเยอรมัน
Thai / Englisch
ภาษาไทย / อังกฤษ
ärztliche Notdienst, der
แอร์ซทลิเชะ โนทดีนสท
die ärztlichen Notdienste
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
bor-rí-gaan gaan pâet chùk-chŏen
Medical emergency service
Bis gleich.
บิส กไลช
เจอกันเร็วๆนี้
dschoeh gan reo-reo níi
See you soon.
Darf ich das probieren?
ดาร์ฟ อิช ดาส โพรบีเรน
ขอชิมหน่อยได้ไหม
kŏ chim nòi dâai măi
Can I taste it?
Das ist überhaupt nicht fair.
ดาส อิสท์ อือบะเฮาพท์ นิชท แฟร์
มันไม่ยุติธรรมเลย
man mâi jú*-dtì tam loei
That's not fair at all.
Das macht nichts.
ดาสมัฆทนิชทส์
ไม่เป็นไร
mâi bpen rai
It does not matter.
Du bringst mich durcheinander.
ดู บริงสท มิช ดัวร์ชไอนอันดะ
คุณทำให้ฉันสับสน
kun tam hâi chăn sàb* sŏn*
You make me confused.
Du bringst mich zum Lachen.
ดู บริงสท มิช ซุม ละเฆน
คุณทำให้ฉันหัวเราะ
kun tam hâi chăn hŭa ró*
You make me laugh.
Du bringst mich zum Weinen.
ดู บริงสท มิช ซุม ไวเนน
คุณทำให้ฉันร้องไห้
kun tam hâi chăn róng hâi
You make me cry.
Du machst mich glücklich.
ดู มัฆสท มิช กลึคลิช
คุณทำให้ฉันมีความสุข
kun tam hâi chăn mii kwaam sùk
You make me happy.
Du machst mich nachdenklich.
ดู มัฆสท มิช นาฆเดงคลิช
คุณทำให้ฉันนึกได้
kun tam hâi chăn nùek dâi
You make me thoughtful.
Du machst mich traurig.
ดู มัฆสท มิช เทราริก
คุณทำให้ฉันเศร้า
kun tam hâi chăn sâo*
You make me sad.
Du machst mich wütend.
ดู มัฆสท มิช วือเทนด
คุณทำให้ฉันโมโห
kun tam hâi chăn moo-hŏo
You make me angry.
Du nervst mich
ดู แนร์ฟสท มิช
คุณทำให้ฉันรำคาญ
kun tam hâi chăn ram-kaan
You annoy me
Du störst mich
ดู ชเทอร์สท มิช
คุณรบกวนฉัน
kun rób guuan chăn
You bother me
Freut mich.
ฟรอยทมิช
ยินดี
jin dii
My pleasure.
Herzlich willkommen!
แฮร์ซลิช วิลค็อมเม็น
ยินดีต้อนรับ
jin dii dtôn ráp
Welcome!
Herzliche Grüße
แฮร์ซลิเชะ กรือเสะ
ด้วยความปรารถนาดี
dûai kwaam bpràat-tà-năa dii
Best wishes
Herzlichen Glückwunsch
แฮร์ซลิชเช็น กลึควุนช
ขอแสดงความยินดี
kŏo sà-daeng kwaam jin-dii
Congratulations
Ich befürchte, dass ...
อิช เบเฟือร์ชเท ดัส ...
ฉันหวั่นว่า ...
chăn wàn wâa ...
I am afraid that ...
Ich bin aufgeregt
อิช บิน เอาฟเกเรกท
ฉันตื่นเต้น
chăn dtèun dtên
I'm excited
Ich bin im Urlaub
อิช บิน อิม อัวร์เลาบ
ฉันอยู่ในช่วงพักร้อน
chán jùu nai tschûuang pág* rón
I am on vacation
Ich bin krank.
อิช บิน ครังค
ฉันไม่สบาย
chăn mâi sà-baai
I am sick.
Ich bin mir nicht sicher.
อิช บิน เมียร์ นิชท สิชชะ
ฉันไม่แน่ใจ
chăn mâi nâe dschai
I am not sure.
Ich bin müde.
อิช บิน มือเดะ
ฉันง่วงนอน
chăn ngûang noon
I am tired.
Ich bin müde.
อิช บิน นือเดะ
ฉันเหนื่อย
chăn nùeai
I am exhausted.
Ich freue mich auf dich.
อิช ฟรอยเยะ มิช เอาฟ ดิช
ฉันตั้งตาคอยคุณ
chăn dtâng dtaa koi kun
I look forward to seeing you
Ich freue mich darauf
อิช ฟรอยเยะ มิช ดาเราฟ
ฉันกำลังตารอมันอยู่
chăn gam-lang dtaa roo man jùu
I'm looking forward to it
Ich freue mich schon.
อิช ฟรอยะ มิช โชน
ฉันดีใจแล้ว
chăn dii dschai láeo
I am looking forward to
Ich freue mich schon.
อิช ฟรอยะ มิช โชน
ฉันตั้งตาคอยแล้ว
chăn dtâng dtaa koi láeo
I am looking forward to
Ich habe Durst.
อิช ฮาเบะ ดัวร์สท
ฉันหิวน้ำ
chăn hĭu náam
I am thirsty.
Ich habe einen Kater.
อิช ฮาเบะ ไอเนน คาทะ
ฉันเมาค้าง
chăn mao káang
I have a hangover
Ich habe es überhaupt nicht bemerkt.
อิช ฮาเบะ เอส อือบะเฮาพท์ นิชท์ เบแมร์คท์
ฉันไม่ได้สังเกตเลย
chăn mâi dâai săng-gèt loei
I didn't notice at all
Ich habe es vergessen.
อิชฮาเบะเอ็สแฟร์เก็สเส็น
ฉันลืมแล้ว
chăn luehm làeo
I forgot.
Ich habe Fieber.
อิช ฮาเบะ ฟีบะ
ฉันเป็นไข้
chăn bpen kâi
I have got a fever.
Ich habe Hunger.
อิช ฮาเบะ ฮุงงะ
ฉันหิว
chăn hĭu
I am hungry.
Ich habe keine Ahnung.
อิช ฮาเบะ ไคเนะ อานุง
ฉันไม่มีความคิด
chăn mâi mii kwaam kíd*
I have no idea.
Ich habe keine Lust.
อิข ฮาเบะ ไคเนะ ลุสท
ฉันไม่มีอารมณ์
chăn mâi mii aa-rom
I am not in the mood.
Ich habe Kopfschmerzen.
ค็อพฟชแมร์เซ็น
ฉันปวดหัว
chăn bpùat hŭa
I have a headache.
Ich habe schlechte Laune.
อิช ฮาเบะ ชเล็ชเทะ เลาเนะ
ฉันอารมณ์ไม่ดี
chăn aa-rom mâi dii
I am in a bad mood.
Ich hoffe, dass ...
อิช เฮาะเฟ ดัส ...
ฉันหวังว่า ...
chăn wăng wâa ...
I hope that ...
Ich liebe dich.
อิชลีเบะดิช
ฉันรักเธอ
chăn rág* toeh
I love you.
Ich mache mir Sorgen.
อิช มะเฆะ เมียร์ สอร์เกน
ฉันเป็นห่วง
chăn bpen hùang
I am worried.
Ich möchte dich nicht stören.
อิช เมอชเท ดิช นิชท ชเทอเรน
ฉันไม่อยากรบกวนคุณ
chăn mâi jàak rób guan kun
I don't want to bother you.
Ich muss jetzt gehen.
อิชมุสเย็ซทเกน
ฉันต้องไป
chăn dtông* bpai
I must go now.
Ich verstehe (nicht).
อิชแฟร์ชเทเฮะ(นิชท)
ฉัน(ไม่)เข้าใจ
chăn (mâi) kâo dschai
I (do not) understand.
Ich weiß (nicht).
อิชไวส(นิชท)
ฉัน(ไม่)รู้
chăn (mâi) rúu
I (do not) know.
Ich werde mein Bestes geben.
อิช แวร์เด ไมน เบสเทส เกเบน
ฉันจะทำให้ดีที่สุด
chăn dschà* tam hâi dii tîi sùd*
I will do my best.
Ich will mich nicht mir dir streiten.
อิช วิล มิช นิชท มิท เดียร์ ชไทรเทน
ฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณ
chăn mâi jàag tá-ló* gàb kun
I do not want to argue with you.
Lüge mich nicht an!
ลือเกะ มิช นิชท์ อัน
อย่าโกหกฉัน
jàa gO-hòg* chăn
do not lie to me
Lüge nicht!
ลือเกะ นิชท์
อย่าโกหก
jàa gO-hòg*
don't lie
Mit freundlichen Grüßen
มิท ฟรอยนดลิเชน กรือเสน
ขอแสดงความนับถือ
kŏo sà-daeng kwaam náb* tŭe
Yours truely
Nicht so gut.
นิชท โส ชเน็ล
ไม่ค่อยดี
mâi kôi dii
Not so good.
nicht viel
นิชท ฟีล
ไม่เยอะ
mâi jóe*
not a lot
Nicht wahr?
นิชทว้าร์
ใช่ไหม?
châi măi
Is it not?
Scherze nicht mit mir!
แชร์เซะ นิชท มิท เมียร์
อย่าล้อเล่นกับฉัน
jàa ló lên gàb chăn
Dont joke with me!
Was soll ich tun?
วาส สอล์ อิช ทูน
ฉันควรทำอะไรดี
chăn kuuan tam à-rai dee
What should I do?
Wie soll ich das machen?
วาส สอล์ อิช ดาส มะเหน
ฉันควรทำยังไงดี?
chăn kuan tam jang ngai dii
็How should I do that?
Wir denken das Gleiche.
เวียร์ เดงเคน ดาส กลายเชะ
เราคิดเหมือนกัน
rao kíd mĕuuan gan
We think the same.
Wir haben nichts gemeinsam.
เวียร์ ฮาเบ็น นิชทส เกมายน์สัม
เราไม่มีอะไรเหมือนกัน
rao mâi mii à-rai mŭean gan
We have nothing in common.
Woher soll ich das wissen?
โวแฮร์ โสล อิช ดาส วิส์เสน
ฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะ
chăn dscha* rúu dâai jang ngai lâ*
How should I know ?