ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI

Rechtschreib–Quiz
ซักไซร้การสะกด

–  เวลาพักผ่อน  –
Wie heißt das Wort? – คำนี้คำอะไร?
Ordne die Buchstaben.
ลำดับตัวอักษรให้ถูกต้อง
die
      
die